>, מס הכנסה ומס חברות>מוכר מניות? – המיסוי תלוי בתוכן החוזה!

מוכר מניות? – המיסוי תלוי בתוכן החוזה!

מאת בני יונה 03/01/2019

האם מכירת מניות בידי בעל מניות מהותי תמיד תהיה  חייבת ב  30% מס?

פסקי דין וחוזרי רשות המסים שיצאו במהלך סוף שנת 2018 משנים את המצב של מיסוי מכירת המניות. שינויים אלו והפרשנות החקיקתית מחייבים תכנון מיסויי כבר עם תחילת ביצוע המכירה ובמהלך כתיבת חוזה המכירה. בשינויים אלו טומנים בחובם הטבות מחד ואולם גם סכנות מאידך.

פס"ד אשר ניתן בעניין רייזמן (30.12.2018) פתח אפשרויות חדשות למיסוי במכירת מניות. פס"ד זה של בית המשפט המחוזי קובע 3 החלטות בעלות השפעה משמעותית על מיסוי בעת מכירת מניות:

  1. תמורה המתקבלת במכירת מניות בידי אדם המזוהה עם החברה תסווג בחלקה כמוניטין – מוניטין ממוסה בשיעור מס אחיד של 25% בעוד מיסוי מניות בידי על שליטה ממוסה בשיעור של 30% ובפיצול ליניארי יכול להיות ממוסה בשיעור מס שולי (30%/25%/50%).

בית המשפט נתן משקל כי בהסכם נקבע שהמערער מתחייב להעביר לאלביט את המוניטין שלו. וכי ההתחייבות לאי תחרות היא אחד הסממנים למכר מוניטין (אציין כי לתכנון המס שהיה נהוג באמצעות אי תחרות נקבע במספר פסקי דין שנתנו לאחרונה רוני גנגינה (20.3.2018) והלכת ברנע (10.8.2016), כי תקבול בגין אי תחרות חייבת במיסוי פירותי ופס"ד זה פותח נתיב חדש).

  1. מכירת מניות מייסדים הנסחרות בבורסה אשר נרכשו/הוחזקו לפני מועד רישומם ולפני 1.1.2003 – ולא תהיה חייבת בשיעורי המס הקיימים בפיצול ליניארי ומיסוי שולי ותמוסה בשיעור מס אחיד החל על בעל מניות מהותי בשנת המכירה (כיום השיעור 30%).
  2. מועד מכירת כולל של מניות הנסחרות בבורסה יהיה במועד אישור האסיפה הכללית ולא במועד העברת המניות. לעניין זה השפעה מכריעה בתפעול המיסוי החל על הבורסה ומעלה סוגיות משמעותיות (בין יום החלטת האסיפה הכללית למכירה בפועל המניות ממשיכות להיסחר בבורסה ואיך ימוסה הרווח/ הפסד מה קורה בתקופת ביניים זו?)

יש עוד לציין את חוזר מס הכנסה שפורסם בנושא עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים (23.12.2018) בחוזר נקבעו הבהרות משמעותיות לעניין מועד אירוע המס במכר מניות והאפשרות לדחיית החיוב במס המותנה האופן ניסוח פרק התשלומים בחוזה, כמו כן בחוזר נקבעה התייחסות ראשונית וחדשנית לתמורה שנקבעה בחוזה במט"ח.

אך כאמור בשינויים יש גם סכנות כך לדוגמה פסק הדין בבית המשפט העליון בעניינו של יחזקאל (איזי) שירצקי (26.12.2018), מייסד חברת איתוראן, שם נקבע כי רווח הון ממכירת מניות איתוראן הנסחרות בבורסה באמצעות בתי השקעות (מריל לינץ' ואי.בי.אי) הינה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי! המשמעות של הדבר הטלת מס שולי על הרווח (בימנו 47% + 3% מס יסף).

פס"ד זה חריג במיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה ושונה מהדין שהיה נהוג עד כה )ראה פס"ד בעניינו של קרלוס בגס נ' פ.ש. ת"א 1 מ 13.2.2011). פס"ד מציב תמרור אזהרה לבעלי העניין המחזיקים בניירות ערך נסחרים בבורסה וגם למשקיעים אחרים.

בית המשפט בפסק דינו נתן משקל מכריע לתוכן חוזה המכירה של שריצקי מול בתי ההשקעות וראה בו מעין עסקת "קונסיגנציה" במניות. כלומר תכנון העסקה ותכנון החוזה יכול לשנות את המיסוי.

יצוין כי, הגדרת הכנסה כעסקית טומנת בחובה סכנות נוספות כגון: חיוב בביטוח לאומי וחיוב במע"מ אשר לאחריהם מהרווח נותרים אחוזים בודדים.

יש להוסיף לעניין זה את חוזרי רשות המסים שפורסמו לאחרונה בעניין מכירת מניות בידי בעלי עניין: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלויה בביצועים  (5.12.2018), מיזוג משולש הופכי (23.1.2018) מנגנוני שימור ומגבלות מייסדים ועובדי מפתח (12.6.2017) אשר נותנים משקל לנוסח החוזה בקביעת סיווג העסקה כהונית או כפירותית ויוצרים טווח סיכון בקביעת שיעורי המס שיחולו על הרווח הנצמח מהעסקה.

מהאמור עולה יש בכתיבת חוזה מכר יש לבדוק בזהירות את נוסח החוזה והמילים בהם משתמשים יכול להיות להם השפעת מהותית על המס.

 

הכותב הינו רו"ח בני יונה ולשעבר מנהל מחלקת שוק ההון בחטיבה המקצועית ברשות המיסים.

 

About the Author: