בימים אלו, כחלק מהגזירות הכלכליות החדשות שהטילה ממשלת ישראל לשם צמצום הגרעון, צפוי לעלות שיעור המע"מ באחוז ולעמוד על שיעור של 18%

עדכון שיעור המע"מ יחול ביום 02/06, יום ראשון הקרוב. במקרים של עדכוני שיעורי המיסים, קיים חוסר וודאות בנוגע לשיעור החל בעסקאות ביניים ונדון במספר סוגים:

 1. בעסקאות מכר רגילות –
  ככלל, עסקת מכר מתחלקת לשני חלקים עיקריים – מועד התשלום ומועד אספקת המוצר בפועל. לעיתים, מתבצעים שני חלקי העסקה באותה העת ולעיתים במועדים שונים.
  במקרים בהם עסקת המכר מתבצעת בשני שלבים וביניהם יום עדכון שיעור המע"מ, המועד לפיו ייקבע שיעור המע"מ הינו יום אספקת המוצר ללא קשר למועד תשלום התמורה.
  במקרים בהם שולמה התמורה מראש אך אספקת המוצר מתבצעת לאחר יום עדכון שיעור המע"מ, יוציא הספק חשבונית נוספת אשר תוסיף את שיעור עדכון המע"מ לעסקה.
 2. במתן שירותים –
  במקרים בהם מדובר בעסקים ו/או בעלי מקצוע נותני שירות, שיעור המע"מ שיחול על העסקה ייקבע לפי יום מתן השירות בפועל. שירות שניתן לפני יום 02.06.13 יחויב במע"מ בשיעור 17% ללא קשר ליום העברת התשלום בפועל.
 3. בעסקאות מקרקעין –
  בעסקאות אלה, המועד הקובע לשיעור המע"מ שיחול על העסקה הוא המועד המוקדם ביותר בו התבצעו אחת או יותר מפעולות אלה – מועד תשלום התמורה, מועד מסירת החזקה במקרקעין ו/או מועד רישום המקרקעין בטאבו על שם הקונה. בעסקאות מקרקעין בהם טרם הועברה החזקה ו/או נרשמה הבעלות בטאבו על שם הקונה וכמו"כ שולמה תמורה חלקית בלבד, יחול שיעור מע"מ של 17% על התמורה ששולמה לפני יום 02.06.13 ושיעור מע"מ של 18% על התמורה שתשולם החל מיום 02.06.13.
  בהשכרת נכס, המועד הקובע לעניין שיעור המע"מ הוא יום קבלת התשלום בפועל. לכן, תשלומים שהתקבלו עד ליום 02.06.13 יחויבו ב17% מע"מ ולעומתם, כספים שהתקבלו החל מיום 02.06.13 יחויבו ב 18% מע"מ.
 4.  בעסקאות יבוא –
  בעסקאות אלו המועד הקובע לעניין שיעור המע"מ הינו יום שחרורם מהמכס. טובין אשר שוחררו מהמכס טרם יום 02.06.13 יחויבו ב 17% מע"מ ולעומתן טובים אשר ישוחררו מהמכס החל מיום 02.06.13 יחויבו ב 18% מע"מ.
 5. בעסקאות מנויים –
  בעסקאות בהם משולם דמי מנוי (כגון מנוי לעיתון, לקאנטרי וכו') המועד הקבוע לעניין שיעור המע"מ הוא יום תשלום דמי המנוי. באם שולמו דמי המנוי מראש ולפני 02.06.13, יחול שיעור מע"מ 17%.
 6. במתן זיכויים –
  מתן זיכוי על טובין שנרכשו בטרם יום 02.06.13 דינו כדין טובין שנרכשו טרם יום 02.06.13 וע"כ שעור המע"מ שיחושב הוא 17%, גם אם ניתן הזיכוי לאחר 02.06.13.

מע"מ אפס: על אילו עסקאות לא תצטרכו לשלם מס ערך מוסף?>>>

קיימים מקרים נוספים בהם ישנם הבדלים בשיעור המע"מ שיחול על עסקאות כאלה ואחרות ומומלץ לבחון כל מקרה לגופו לשם עמידה בתנאי החוק ובמקרים מסוימים אף לשם חיסכון בשיעור המע"מ המשולם. נשמח לעמוד לשירותכם!

חזרה למאמרים >