מע"מ אפס: על אילו עסקאות לא תצטרכו לשלם מס ערך מוסף?

עו

כותב המאמר הינו עו"ד איתי ברכה השותף המנהל במשרד ברכה ושות' ועומד בראש מחלקת המיסוי ומחלקת הגילוי מרצון במשרד המתמחה מבתחום המיסוי האזרחי והפלילי, איסור הלבנת הון וגילוי מרצון

בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק המע"מ" או "החוק") מוגדרות סוגי עסקאות שהמע"מ בהן יהיה בשיעור של 0%

על אילו עסקאות מדובר ואיך ניתן לקבל את הפטור?

מס ערך מוסף מוטל על עסקאות שבוצעו בישראל, יבוא טובין ומתן שירותים בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין. המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק. בחוק המע"מ מנויים מספר סוגי עסקאות שאינן חייבות במע"מ.

מהי תקופת ההתיישנות בעבירות מס?>>>

פטור לתושבי חוץ

סעיף 30(א)(5) לחוק מונה סוגי עסקאות הפטורות מתשלום מע"מ. העסקאות האמורות, כאמור, הינן של מכירת טובין או של מתן שירותים לתושבי חוץ ולתיירים בישראל, שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס. מדובר בהטבת תנאים, כיוון שמחד, אין חבות במס בגין העסקה, ומאידך, ניתן לנכות מס בגין תשומות ששימשו באותה העסקה.

על עסקה מסוג מתן שירותים להיות כזו המיועדת כלפי נהנה שאיננו קשור במישרין או בעקיפין לתושב ישראל ולמדינת ישראל. הקריטריונים המחמירים נועדו לבסס את תכלית ההקלה שתפקידה עידוד ייצוא שירותים .יש לשים לב לכך שתחולת ההקלה כפופה למספר תנאים המפורטים בסעיפים 30(א)(5) ו-30(ג) בחוק מע"מ וכן בתקנה 12 לתקנות מע"מ. החלת הסעיף לעיל לחוק מע"מ קובעת את התנאים ואת הסייגים כדלקמן:

  1. מקבל השירות הוא תושב חוץ, נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל.
  2. השירות אינו ניתן בפועל גם לתושב ישראל בישראל ו/או אין מדובר בהסכם שתושב ישראל צד לו.
  3. השירות אינו ניתן בגין נכס המצוי בישראל.

תקנה 12א(א) לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976 (לעיל ולהלן: "תקנות מע"מ"), מציגה תנאי נוסף לשם קבלת הפטור: אם השירות ניתן בדבר נכס המצוי בישראל, אזי השירות יהיה חייב במע"מ בשיעור מלא. אולם, לחריג זה קיים חריג האומר כי אם תמורת השירות לתושב החוץ מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129-133ט לפקודת המכס, אזי השירות יהיה חייב במע"מ בשיעור אפס, אף על פי שניתן בדבר נכס המצוי בישראל.

במקרים בהם ניתן לזהות את הנהנים מהשירות ולהפריד בנקל בין נתח העסקה המשויך לתושב חוץ (ועונה, כמובן, על יתר הרובריקות הכתובות בחוק) לבין נתח העסקה המשויך לתושב ישראל, כך שההפרדה נעשית ע"ב זיהוי ספציפי של הנהנים- ההכנסה ממתן השירות היא בת פיצול לצורך החלת מע"מ בשיעור אפס על חלק השירות הניתן לתושב החוץ.

לעומת זאת, פיצול התמורות תוך התבססות על נתונים אחרים, כגון: על עלויות, על היקפי פעילות וכן הלאה, אינה מקובלת על רשות המסים כלל ועיקר.

עסקאות נוספות הפטורות ממע"מ

  1. מכירת יהלומים ואבנים יקרות מאדם שעיסוקו בכך לאדם אחר שעיסוקו בכך, כאשר מובן כי מדובר ביהלומים מאושרים שאינם "יהלומי דמים".
  2. השכרת מקרקעין והחכרת מקרקעין שהוראות החוק להגנת הדייר, התשל"ב-1972, חלות עליהם.
  3. השכרת נכס למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים.
  4. מכירת מקרקעין המושכרים בתנאי שכירות מוגנים כאמור.
  5. מכירות באזור אילת על-פי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים), למעט מוצרים מסוימים שהוגדרו בחוק ועליהם לא חל הפטור.
חזרה למאמרים >