קיימים מקרים, בהם בעל עסק מבצע עבירות על חוק מע"מ על מנת להגדיל הכנסותיו ולצמצם הוצאותיו וזאת באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות, אי דיווח על מלאי, קיזוז תשומות בהוצאות שאינן מוכרות, דיווח כוזב על עסקאות כפטורות בלא שהינן כאלה באמת, ניפוח וקיזוז תשומות באין חשבונית ועוד…

חשבונית פיקטיבית מוגדרת כחשבונית הנרשמת עבור עסקה אשר מעולם לא התבצעה בפועל אלא נועדה לשם הצגת מצג שווא. אדם העושה שימוש בחשבוניות פיקטיביות, רושם את סכום חשבוניות אלו בסך הוצאותיו המוכרות ובכך מגדיל את הוצאותיו, על פניו, מקטין את רווחיו וכפועל יוצא מכך מחויב במס מופחת. בעניין המע"מ, חשבונית פיקטיבית מעלה את שיעור המע"מ אותו שילם העסק כביכול בהוצאותיו המוכרות וכך חוסך העסק תשלום מע"מ גבוה יותר במרמה.

במקרה נוסף, הנוגע לעבירות על חוק מע"מ, מדווח יחיד או בעל עסק על עסקה כפטורה ממע"מ (בהתאם לפטורים בחוק המע"מ) במצב בו העסקה אכן חייבת במע"מ ובכך "חוסך" האדם את תשלום המע"מ באופן שאינו חוקי.

במקרים אחרים, נעשה ניפוח וקיזוז תשומות אף בלא חשבוניות. הנישום מנפח את הוצאותיו ואת המע"מ ששילם עבורן בדומה לשימוש הנעשה בחשבוניות פיקטיביות אלא שבמקרה זה חשבונית אינה קיימת כלל וניפוח התשומות נעשה שרירותי בלא כל אסמכתא לכאורה.

פעולות אלו ועוד נחשבות במדינת ישראל כעבירות פליליות, עבירות על חוק המע"מ שדינם מאסר עד חמש שנים (ומקרים קיצוניים ביותר אף יותר) וכן קנסות כבדים המוטלים על מבצע העבירה.

ביצעת עבירת מע"מ? עדיין לא מאוחר

באפשרותך לפנות לרשות המיסים בהליך גילוי מרצון דרך עורך דין הבקיא ומומחה בתחום.

נוהל גילוי מרצון משמעו פנייה לרשות המיסים, תוך עמידה בתנאי הסף, המזכה את הפונה בנטרול החשיפה הפלילית תוך תשלום המס כמתבקש.

במסגרת נוהל גילוי מרצון, על הנישום לפנות אל רשות המיסים, מרצונו החופשי ובתנאי שלא מתקיימת כנגדו חקירה ברשויות המס או שמעשיו נחשפו במסגרת הליך שיפוטי כזה או אחר. בפנייה זו לגילוי מרצון, מדווח מבצע עבירות המע"מ על ההכנסות אשר הפיק ואשר לא דווחו בעבר ו/או על הוצאות כוזבות עליהם דיווח במרמה תוך כוונה לתקן מעשיו ולהסיר מעליו החשיפה הפלילית.

לאחר אישור רשות המיסים, ישלם הנישום את המס המחויב ויזכה להסרת המחדל הפלילי והאזרחי גם יחד.

יש לציין, כי מומלץ להקדים ולפנות אל רשות המיסים טרם זו תקדים את הנישום שכן אחד מתנאי הסף להחלת נוהל הגילוי מרצון הוא כי הנישום פונה מרצונו החופשי וכי רשות המיסים טרם החלה בניהול חקירה בנוגע לאותו נישום.

חזרה למאמרים >