הצעת חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות (תיקון מס' 7), התשע"ג

ביום שלושה ביולי 2013, הועלתה בכנסת הצעת חוק אשר הועלתה ביוזמת חבר הכנסת יריב לוין מסיעת הליכוד ביתינו בנושא הבטחת ההשקעה של רוכשי דירות ע"י הקבלנים והבנקים המלווים

הצעת חוק זו הועלתה על רקע מספר מקרים בשנים האחרונות, בהם קבלנים ויזמים פושטים רגל באמצע בנייה של בניין מגורים אשר נמכר כולו או מקצתו באותו השלב וכתוצאה מכך, מאבדים הרוכשים את כספם אשר השקיעו ברכישת הדירה.

רכישת דירה היא פעולה כלכלית משמעותית ביותר, ועבור אזרחים רבים היא הצעד הכלכלי החשוב בחייהם. כדי להגן על הרוכשים ועל הכספים המשולמים על ידם, נחקק חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה–1974, אשר קובע הוראות מיוחדות לעניין עסקאות רכישת דירה.

כך, למשל, יזמים וקבלנים רבים הבונים דירות למגורים עושים זאת בדרך של התקשרות עם בנק המלווה את מימון הפרויקט כנגד שעבוד זכויות היזמים והקבלנים לטובתו.

בחוק המכר נקבעו הוראות שתכליתן להסדיר את אופן ביצוע התשלומים על ידי הרוכשים, כך שהתשלומים מופקדים בחשבון מיוחד של הפרויקט המנוהל בבנק המלווה, וכנגדם ניתנת לרוכשים ערבות בנקאית או בטוחה אחרת להבטחת כספם ואולם לא אחת מתגלעות מחלוקות בין היזם או הקבלן לבין הבנק המלווה, והבנק המלווה נמנע מהסרת השעבוד לטובתו על זכויות היזם או הקבלן על המקרקעין ועל הדירות שנבנו עליהם עקב כך הזכויות לא נרשמות על שם הרוכשים, והם אינם יכולים לממש את מלוא הזכויות בדירה כשהיא נקייה מהשעבוד לטובת הבנק המלווה, אף ששילמו את מלוא התשלום בעדה.

כדי להתמודד עם תופעה זו נוהגים הבנקים, שלא מכוח חובה הקבועה בחוק, להמציא לרוכשים מסמך המחריג מהשעבוד האמור דירות בפרויקט בנייה שבנייתן הושלמה, שההחזקה בהן נמסרה לרוכש ושמלוא תמורתן שולמה על ידיו.

ליווי והדרכה לחישוב חבות המס בעסקאות מקרקעין>>>

במסגרת הצעת החוק, מוצע כעת לעגן נוהג זה בחקיקה ראשית ולחייב מסירת מכתבי החרגה בתנאים הקבועים בסעיף

עיגון ההסדר כפעולה מחייבת על פי חוק יבטיח הגנה הולמת לרוכשי דירות, ואין בו כדי לפגוע בזכויות היזמים, הקבלנים או הבנקים יצוין גם כי הסדר זה אינו גורע משעבוד דירה בשל התחייבות הרוכשים עצמם כלפי בנק שהלווה להם כספים המובטחים במשכנתה על הדירה שרכשו, ומכתב ההחרגה, אם יקבלו כזה, לא יחול לגבי הלוואה זו.

יש לציין כי ע"פ ההצעה, הסדר זה יחול על פרויקט בנייה שהסכמי הליווי או הסכמי המימון שלו בין היזמים או הקבלנים לבנקים וחוזי המכר של דירות שנמכרו בפרויקט כאמור נכרתו מיום תחילת התיקון המוצע, ככל שיתקבל בסופו של יום בכנסת.

חזרה למאמרים >