מהו סעיף 14 לפקודת המס שמאפשר פטור ממס לעולה חדש ותושב חוזר?

במטרה לעודד עליה לישראל ולאפשר התיישבות תקינה ונוחה של העולה, נקבע בסעיף 14 לפקודת המס כי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק, יהיו פטורים ממס במשך עשר השנים הראשונות על הכנסותיהם מכל מקורות ההכנסה שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם ביקשו אחרת לגבי ההכנסות, כולן או חלקן.

בשנת 1962 נחתמה אמנה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה למניעת כפל מס ולמניעת התחמקות ממס.

בסעיף 11(2) לאמנה נקבע כי כל קצבה ואנונה המתקבלות ממקורות שבתחומי הממלכה המאוחדת ע"י יחיד תושב ישראל שהוא חייב עליהם במס הישראלי, יהיו פטורות ממס בממלכה המאוחדת.

ז"א הפטור ממס בממלכה המאוחדת יהיה רק במצב בו אדם תושב ישראל יהיה חייב במס בישראל על אותה ההכנסה.

ייעוץ לתושב חוזר ועולה חדש>>>

מטרת הסעיף היא להימנע מכפל מס מחד ומאידך , להימנע מפטור גורף ממס על הכנסה של עולה בשתי המדינות

בשנים האחרונות מתמודדת רשות המיסים עם מקרים בהם עולים חדשים מבריטניה מבקשים לשלם "בהתנדבות" 10% מס על הכנסותיהם מקצבה עליה פטורים ממס לפי סעיף 14 לפקודה ובכך להיות פטורים מתשלום מס בשיעור גבוה יותר בבריטניה.

בהקשר למקרה זה, התמודדה רשות המס עם שתי שאלות עיקריות. הראשונה, האם בכלל ניתן לאפשר תשלום מס בהתנדבות על הכנסות פטורות ממס? השנייה, בהנחה וניתן לאפשר זאת, האם גובה המס יכול להיקבע בצורה שרירותית או שחייב להיות כפוף לשיעורי המס הקבועים בפקודה?

שאלות אלו נידונות על רקע החשש מהתנהגות שתתפרש כחוסר תום לב ע"י ניצול לרעה של האמנה דרך נתינת האפשרות לפטור ממס בבריטניה על הכנסה מקצבה תוך תשלום מס מופחת במדינת ישראל.

בסיפא של סעיף 14 לפקודה ניתנת האופציה לעולה חדש הפטור ממס על הכנסה , כאמור, לבחור כן לשלם מס למרות הפטור כלשון הסעיף: "אלא אם כן ביקשו אחרת לעניין ההכנסות, כולן או חלקן.

לפיכך אנו רואים, מלשון הסעיף, כי ניתן לאפשר חיוב מס גם על הכנסה פטורה, אם בחר בכך העולה החדש הפטור ממס על הכנסה זו ובמקרה כזה, ע"פ הפקודה, מדובר בהכנסה חייבת במס בישראל ולכן פטורה ממס בבריטניה ואין מדובר בהתנהגות חסרת תום לב.

מנגד, אין משתמע מלשון הסעיף כי ניתן, בנוסף, לקבוע שיעור מס ייחודי לאותה ההכנסה. לכן נראה כי במידה והעולה החדש בוחר לחייב את הכנסתו במס בישראל, למרות שפטור, החיוב יתבצע לפי כללי המס הקבועים בפקודה ובמקרה שלפנינו, לפי סעיפים 9א או 9ב והכל במגבלת סעיף 9ג הקובע כי סכום המס על קצבה לא יעלה על סכום המס שהיה העולה משלם במדינה ממנה משולמת הקצבה.

יש עוד לציין, כי במסגרת נוסח חדש של האמנה שנחתמה בראשי תיבות בין ישראל לבריטניה בשנת 2009 וטרם נכנסה לתוקף, בוטלה ההתניה המעניקה לעולה פטור ממס מקצבה בבריטניה רק במידה והוא חייב עליה מס בישראל.

חזרה למאמרים >