רשות המסים מפרסמת בימים אלה "מסלול ירוק" חדש לקבלת החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג), שעניינו מתן הקלה במיסוי אופציות לעובדים שהוקצו בחברה פרטית מכוח תכנית האופציות. ההקלה מאפשרת מימוש האופציות שבידי עובדים בשיטת המימוש נטו, תוך הכרה באירוע מס יחיד.

למעשה, המסלול החדש מאפשר דחיית תשלום מס הנדרש עבור מימוש אופציות המוחזקות על ידי נאמן וזאת עד למכירת המניות בפועל לצד ג'. דחייה זו תתאפשר רק במידה שהעובד פטור מתשלום תוספת המימוש הקבועה בהסכם מול מקצה האופציות תמורת הקצאה מחודשת של מניות בכמות נמוכה יותר מזו שנקבעה בהסכם הראשוני.

המסלול החדש מצטרף ל-13 המסלולים הקיימים, שנועדו לייעל ולפשט תהליכים בגביית מס במקרים מיוחדים אשר אין לגביהם חבות מס קבועה מראש בחקיקה הקיימת. המסלול החדש צפוי לקצר את זמן הטיפול במיסוי מכשירים הוניים המוענקים לעובדים בחברות פרטיות שהוסיפו את אפשרות המימוש במנגנון המימוש נטו.

המסלולים הירוקים הם פרי יוזמת רשות המסים לייעול השירות הניתן לציבור וקיצור זמני הטיפול בבקשותיו לפרה-רולינג, תוך הענקת וודאות בחבות המס או השלכותיו. רשות המסים העמידה בפני נישומים את האפשרות לקבל החלטת מס מקדמית (פרה-רולינג) המיידעת את הנישום על גובה המס שישלם בגין פעולה מסוימת, שבעקבותיה יוכל לבצע שיקולים כלכליים בהתאם.

לאור הביקוש הרב לקבלת החלטות מקדמיות, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי בתוך החטיבה המקצועית ברשות המסים על קביעת "מסלולים ירוקים", המאפשרים מתן החלטת מיסוי מהירה בנושאים נפוצים. המסלולים הוחלו על נושאים שרמת מורכבותם מאפשרת קביעת מסגרות וקריטריונים אחידים, והחלטת המיסוי ניתנת על סמך הצהרות והתחייבויות המבקש, לאחר בדיקה ואישור של החטיבה המקצועית, בזמן קצר משמעותית מהליך הפסיקה הרגיל.

חזרה למאמרים >