המלחמה בהון שחור ובמעלימי מס בעולם

בשנים האחרונות מנהלות רשויות המס בישראל ובעולם מלחמה עיקשת במעלימי המס כאשר נושאת דגל המאבק הינה ארה"ב, אשר חוקקה את חוק ה FATCA במסגרתו, מחוייב כל מוסד פיננסי בעולם בדיווח על מחזיקי חשבון בעלי אזרחות אמריקאית או בעלי זיקה מסויימת לארה"ב ובכך, פרצה את הסודיות הבנקאית אשר נהוגה היתה בעולם כולו.

יתרה מכך, רשויות מס רבות בעולם, ביניהם ישראל, חותמות בתקופה האחרונה על הסכמים רבים לחילופי מידע אל מול רשויות מס במדינות רבות בעולם.

בעקבות ההתפתחות המשמעותית ועליית המדרגה בצעדי הרשויות לקראת תפיסתם של מעלימי המס, החליטה הרשות לאפשר למעלימי המס "לחזור בתשובה" ולדווח מעצמם על העלמת המס, לשלם את המס הרלוונטי ולהנות מחיסיון מהליך פלילי במסגרת נוהל גילוי מרצון.

נוהל גילוי מרצון, אשר פורסם לפני כחודש וחצי, מאפשר לנישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר עברו עבירות על פי חוקי המיסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת בתמורה להסרת החשיפה הפלילית מעליהם.

הליך גילוי מרצון אמנם אינו חדש ופורסם לראשונה כבר בשנת 2005, אך הנוהל החדש מהווה עדכון מסוים לנוהל הקודם ומחליף אותו

נוסף על כך, לנוהל גילוי מרצון החדש צורפה הוראת שעה המאפשרת שני מסלולים מיוחדים התקפים למשך שנה אחת מיום פרסום הנוהל:

המסלול הראשון: פנייה אנונימית לרשות במסגרתה ניתן לפנות בבקשה לגילוי מרצון בלא לחשוף את שמות הנישומים כלל, עד לרגע החתימה על הסכם השומה בסיומו של ההליך, לאחר שנקבעה חבות המס והתנאים הנוספים.

המסלול השני: מסלול מקוצר "ירוק" שמטרתו לפשט ולקצר את ההליך עבור נישומים אשר הסך הדרוש להכשרה נמוך מ 2 מיליון ₪ ואשר חבות המס בגינו אינה עולה על 500,000 ₪.

לשם אישורו של הליך הגילוי מרצון, נדרשים מספר תנאים בהם חייב הנישום לעמוד:

  • הגילוי מרצון יהיה כן ומלא וייעשה בתום לב מלא – משמע כי על הנישום להגיע מרצונו האישי ולא לאחר שכבר נתפס ברשתה של הרשות, וכמו"כ עליו לגלות במסגרת ההליך את מלוא הכספים שאינם כשרים תוך מתן תמונה אמיתית ומלאה.
  • במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש וכן לא התקבל מידע רלוונטי על המבקש בידי רשות המיסים ו/או רשות חוקרת אחרת (כגון משטרת ישראל) – יצויין כי ע"פ הנוהל, רואים את המבקש, בן/בת הזוג וכן את החברות שבשליטתם כיחידה אחת לעניין מידע שהתקבל בידי הרשות.
  • באם מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון נחשף באמצעי התקשורת ו/או ברשות שלטונית אחרת ו/או במסגרת הליך דיוני המתנהלים בישראל או בחו"ל – הרשות רשאי שלא לאפשר את הבקשה לגילוי מרצון.
  • בקשה לגילוי מרצון יכולה להיות מאושרת פעם אחת בחייו של אדם. (במקרים חריגים, עקב מצב רפואי קשה ועוד, ניתן לקבל אישור פעם נוספת, אך מדובר במקרי קצה בלבד).

דרכי הפעולה בהליך הגילוי מרצון יתבצעו ע"פ השלבים הבאים:

  • בשלב הראשון מוגשת בקשה מסודרת לסמנכ"ל חקירות ומודיעין של רשות המיסים לאישור בקשה לגילוי מרצון.
  • לאחר אישור הבקשה, מועבר התיק לגורם המוסמך ברשות המיסים (פקיד שומה, ממונה מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין וכו..) וזה מנהל דיון לצורך קביעת שיעור המס שיחול. יצויין כי ע"פ הנוהל, לקרן המס מצטרפים תשלומי ריבית, הצמדה וקנסות אזרחיים אחרים, ככל ויחולו.
  • לאחר סיכום גובה המס, נחתם הסכם שומה בין הרשות לנישום במסגרתו משלם הנישום את מלוא המס.
  • לאחר תשלום המס וחתימה על הסכם השומה, מתחייבת הרשות באמצעות מסמך כתוב שלא לפתוח בהליך פלילי כנגד הנישום בעניין הגילוי מרצון שבוצע.

יצויין בעניין זה, כי הנוהל אינו חל על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית וכן כי החסינות הפלילית שתינתן תגן על הנישום רק לגבי מידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון.

לשם מתן הגנה מסויימת לנישום, מתחייבת הרשות כי במידה והבקשה לגילוי מרצון לא תאושר, לא תשתמש הרשות במידע שהתקבל מהנישום, גם לא בהליך אזרחי.

הוראת השעה אשר מאפשרת שני מסלולים מיוחדים, אינה שונה בהרבה מהנוהל הקבוע שהוצג לעיל ולמעשה, היא "נשענת עליו".

במסגרת הנוהל האנונימי שלבי הפעולה זהים לנוהל גילוי מרצון הקבוע אלא שהפנייה נעשית באנונימיות ובלא חשיפתו של הנישום כלל. הנוהל קובע תקופה זמן של 90 ימים בלבד לניהול הליך אנונימי מיום תחילתו לגבי נישום ספציפי עם אפשרות להארכה נוספת ב90 יום נוספים.

לעניין המסלול המקוצר, כאמור, מאפשרת הרשות לנישומים אשר סך ההון הנכלל בגילוי מרצון אינו עולה על 2 מיליון ₪ ומס הנובע ממנו אינו עולה על חצי מיליון ₪, לפנות במסלול מקוצר במסגרתו מוגשים דוחות מתוקנים לעניין שנות המס הרלוונטיות תוך בקשה לאישור גילוי מרצון לסמנכ"ל חקירות ומודיעין של רשות המיסים ולאחר אישורו תועבר הבקשה לגורם הרלוונטי ברשות אשר יקבע את סכום המס וינפיק שובר תשלום לנישום.

על הנישום לשלם את השובר בתוך 15 יום ולאחריו יהנה מהגנה מהליך בפלילי בנוגע למידע שניתן במסגרת הליך הגילוי מרצון שביצע.

יש לציין כי לא ניתן לפנות למסלול ה"ירוק" באופן אנונימי.

עד כה תיארנו את הנוהל לגילוי מרצון החדש והוראותיו, אך בהזדמנות זו נבקש לציין כי הנוהל אינו פשוט כי שנראה על פניו. בהוראות הנוהל, קיימים מספר סעיפים "בעייתיים" אשר נועדו להגן על הרשות ולאפשר לה להתנער מההליך או לקבוע סכומי מס גבוהים.

כמו כן, כמי שניהל תיקי גילוי מרצון רבים בשני האחרונות ומנהל אף בימים אלו, אציין כי הפרקטיקה שונה בתכלית מהאמור בנוהל. מגמת הרשות היא להטיל מס גבוה ככל הניתן על הכספים המוצהרים במסגרת הבקשה לגילוי מרצון ומשתמשת בקלפי מיקוח רבים העומדים לרשותה.

לעניין הפרקטיקה הנהוגה בניהול תיקי גילוי מרצון, בחרנו לפרסם מאמר נפרד אשר מציג את "עקב אכילס" של הנוהל וכן את הנקודות החשובות אליהם יש לשים לב, כמו גם ההתנהלות היומיומית ברשות, אשר אינה כתובה במסגרת הליך גילוי מרצון. תוכל לקרוא על כך במאמר הנוסף המצורף.

טרם הפנייה להליך גילוי מרצון יש לערוך הכנה מעמיקה ויסודית אשר תבחן את הדרך הנכונה להגשת הבקשה באופן אשר יגן על הנישום באופן מושלם מהליך פלילי, יפחית את חבות המס למינימום ההכרחי והדבר החשוב ביותר – לא "יכתים" אותו ברישומי הרשויות.

על כן, אנו ממליצים בחום, טרם הפנייה להליך גילוי מרצון, לפנות אל עו"ד בקיא, מומחה ומנוסה בתחום לשם ייצוג בהליך זה.

כאן המקום לציין כי ישנה חשיבות רבה לייצוג על ידי עורך דין ולא רואה חשבון שכן לעו"ד מוקנית חסינות אשר אינה קיימת אצל רואה חשבון ובמקרה בו הליך הגילוי מרצון אינה מושלם מסיבות כאלה או אחרות, יכולה רשות המיסים או כל רשות מדינית אחרת לדרוש מידע מרואה החשבון בנוגע לנישום אותו ייצג (או אף עימו נפגש לפגישה ראשונית בלבד), מה שאין כן אצל עו"ד אשר ע"פ חוק מחוייב לשמור על סודיות וחיסיון מוחלטים בנוגע ללקוחותיו לכולי עלמא – כולל רשות המיסים או כל רשות חוקרת אחרת.

חזרה למאמרים >