לאחרונה ניתנו בבתי המשפט המחוזי באר שבע והמרכז שתי החלטות נפרדות, המבססות את האכיפה האזרחית המיוחדת שננקטת על ידי רשות המסים באמצעות היחידה לפירוקים, כינוסים וגביה קשה, שעניינן אפשרות גביית חוב מבעל שליטה או מחברה שאליה הועברו פעילות או נכסי חברה חייבת.

בפסק דין שניתן על ידי נשיא ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, כבוד השופט יוסף אלון, אישר בית המשפט את החלטת רשות המסים לחייב את בעל השליטה לשלם את חוב החברה בסך של כחמישה וחצי מיליון ₪. מדובר במקרה בו בעל השליטה יצר חוב לרשות המסים באמצעות קיזוז חשבוניות מע"מ של שתי חברות בבעלותו, י.ש עבודות רמ"ש בע"מ וי.ש. בס"ד רם-שא בע"מ.

לפי חוק מע"מ בהתקיים נסיבות מסוימות (הרשעת בעל תפקיד בפסק דין חלוט בביצוע עבירות מסוימות או ביצוע מעשים מהמפורטים בסעיף 117ב והוצא לו בשל כך חיוב במס שהערעור לגביו נדחה) רשאית הרשות להפעיל הליכים לגביית חוב חברה מבעלי התפקיד בה. בית המשפט אף קיבל את טענת הרשות כי לצורך החלת חוב החברה על בעל השליטה בה, אין צורך בהוכחת ביצוע המעשים במישור הפלילי, זאת בהתאם לחוק המע"מ.

החלטה נוספת ניתנה בבית המשפט המחוזי מרכז בבקשת חברת דגני סחר בינלאומי בע"מ למתן צו מניעה זמני מהפעלת אמצעי גביה כלפיה בגין חובות חברה אחרת. הבקשה הוגשה במסגרת ערעור על הודעת משרד מע"מ לפיה פעילות של חברת ג. נתנאל סחר והשקעות בע"מ, הועברה לשתי חברות אחרות, בהן החברה המבקשת, שנרשמה בבעלות בת זוגו של מנהל החברה החייבת; ומשכך משרד המע"מ רשאי להפעיל הליכי גביה על החברה האחרונה בשרשרת, חברת דגני סחר בינלאומי בע"מ.

כבוד השופט ד"ר משה בורשטיין קבע כי בנסיבות המקרה, רשות המסים תוכל לבצע הליכי גביה על מחצית מגובה חוב החברה החייבת ולהבטחת תשלום יתרת החוב ירשם שעבוד נכס המקרקעין של מנהלה של החברה החייבת. עוד קבע בית המשפט המחוזי בהחלטתו כי הבקשה להורות לרשות המסים להימנע מהפעלת אמצעי גביה, אם תתקבל, עלולה לשמש כלי בידיו של חייב להתחמקות מתשלום מס וזאת על ידי חיסול החברה הקיימת והקמת חברה חדשה, אליה יועברו הנכסים או הפעילות.

בשתי החלטות אלו הכירו בתי המשפט המחוזיים באינטרס המדינה להבטיח את גביית חוב המס בשני אפיקים, האחד, באמצעות אפשרות לגביית החוב מבעל השליטה בחברה חייבת והשני, במקרים בהם קיים חשש לגלגול חברות לצורך התחמקות ממס.

חזרה למאמרים >