מהי חברת בית? מהם התנאים אשר על חברה לקיים על מנת שתיחשב לכזו וכיצד הופכת חברה לחברת בית? הלאקונה בפקודה? כיצד היא ממוסה?

חברת בית

חברת בית היא חברת נדל"ן שקופה שכל נכסיה ועסקיה הם בניינים בישראל והכנסתה החייבת (כולל שבח) היא מהשכרתם. מחד גיסא מדובר בחברה לכל דבר ועניין מהבחינה המשפטית ומאידך גיסא, אופן מיסויה נעשה במישור של בעלי מניותיה ולא במישור החברה. כלומר, הכנסתה החייבת של החברה מיוחסת לצורכי מס לכל אחד מבעלי המניות בחברה לפי חלקו היחסי ברווחי החברה והמס משולם לפי שיעורי המס המוטלים על בעלי המניות לפי סעיף 121 לפקודה.

התנאים לקיום חברת בית

  1. חברת הבית הינה חברת מעטים. לפי סעיף 76 לפקודת מס הכנסה חברת מעטים היא חברה בשליטת 5 בני אדם לכל היותר. בהקשר לחוק זה, "אדם", מבחינה משפטית, כולל גם קרובו של אדם, בא כוחו, שותפים, חברה וחבר בני אדם. מכאן יוצא כי בפועל ייתכן שתהא חברת מעטים שהשליטה המעשית בה נחלקת בין למעלה מחמישה אנשים. סייג להגדרה רחבה זו הוא כי חברה ש-80% מהון מניותיה מוחזק או מצוי בשליטת חברה אחרת שאינה חברת מעטים או חברה שיש לציבור עניין ממשי בה (שאחד מבעלי מניותיה הוא חברה ציבורית) לא תחשב לחברת מעטים.
  2. חובה להגיש בקשה בכתב לפקיד השומה בכדי להיחשב חברת בית. אין קביעה בדבר מועדים, ומכאן יכולה חברה לפנות ולבקש להיחשב לחברת בית בדיעבד, קרי, לאחר תקופת המס מה שעשוי להוות פתח לתכנוני מס.
  3. כל רכושה ועסקיה הם אחזקת בניינים. הפרשנות המקובלת של רשות המסים היא שדי כי הפעילות העיקרית היא אחזקת בניינים.

הלאקונה בפקודה

הבסיס הסטטוטורי להגדרת חברת בית נקבע כאמור בסעיף 64 לפקודת מ"ה, סעיף זה המנוסח בצורה תמציתית, לא קבע כללים ברורים באשר לאופן הפיכתה מחברה רגילה לחברת בית ולהיפך.

הלקונה הנ"ל היוותה פרצה לתכנוני מס רבים בעיקר בתפר ובמעבר מחברה רגילה לחברת בית בכל שנת מס לפי העדיפות המיסויית של כל החברה בכל שנת מס. כך למשל, חברה שבעלי מניותיה הם יחידים, עשויה לבחור להתמסות על הכנסותיה מהשכרת בניינים כחברה ולהנות משיעורי מס נמוכים יותר ואילו בשנה בו תבוצע מכירת הנכסים הקבועים היא תוכל להתמסות כחברת בית לפי שיעורי המס של בעלי מניותיה שלעיתים נמוכים יותר משיעור מס החברות.

בניסיון לבלום באופן מהותי את תכנוני המס, הוצע בסוף שנת 2015 תזכיר חוק העמקת גביית המיסים והגברת החקיקה (תיקוני חקיקה), התשע"ו – 2015. אשר מטרתו העיקרית הייתה סגירת המעברים בין בין סיווג החברה כחברה רגילה לבין סייוגה כחברת בית.  אולם, הצעת חוק זו לא עברה בכנסת ולא הפכה לחוק.

      אופן מיסוי חברת בית לפי תזכיר הצעת החוק

בדומה לחברה משפחתית, תמוסה חברת בית על הכנסותיה ברמת בעלי המניות, דהיינו אין מיסוי דו שלבי. במקרה הנ"ל בעלי המניות יהיו אלו שישלמו את המס ולכן מדובר במס שולי ( עד 47% נכון לשנת 2017). הכנסתה או הפסדיה השוטפים של חברה משפחתית ממוסים לא כסיווג של חברה אלא בהתאם להכנסות/הפסדי בעליה, כך שלמעשה החברה המשפחתית נחשבת לשקופה לצורכי מס. במרבית המקרים, יעדיף היחיד כי המס שיושת על הכנסות החברה יהיה לפי מס החברות, שנמוך משמעותית מהמס השולי המקסימלי המוטל על יחידים. עם זאת, תכנון מס בסיסי (אך כזה המצוי במחלוקת עזה) יאמר כי כאשר חברה מרוויחה יותיר בעל המניות את החברה במעמדה הרגיל. משעה שהיא מפסידה, יהפכה לחברת בית, וינכה את ההפסד מהכנסותיו האישיות.

חזרה למאמרים >