עקרון האישיות המשפטית הנפרדת לעניין הוצאות משפטיות בהליכים פליליים

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת מגדירה את התאגיד, לסוגיו השונים, כאישיות משפטית עצמאית הנבדלת מהאנשים המרכיבים אותו. בגין עובדה זאת במקרה בו נתבע מנהל חברה בהליך פלילי- אין קשר משפטי בין האדם הפרטי למנהל החברה, על אף שחד הם. בעקבות זאת, אם מבקשת חברה לטעון לכך שהנאשם פעל עבור החברה, וכי פעולתו זו קשורה לפעילות העסקית השוטפת של החברה לשם הצדקת ניכוין מהכנסותיה – עליה מוטלת חובת ההוכחה כי אכן כך הדבר.

בעניין דויטש(עמ (ת"א) 22915-11-10 דויטש רוברט נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו 4) נתגלעה מחלוקת בין הצדדים לעניין ההוצאות המשפטיות. הוצאות אלו שולמו עבור ייצוג משפטי במשפט פלילי שהתנהל נגד דויטש באישום של החזקת נכס החשוד כגנוב, זיוף, קבלת דבר במרמה ושני אישומים נוספים מכוח חוק העתיקות.

פקיד השומה עשה את ההפרדה החשובה מדיני התאגידים וטען שאין להכיר בהוצאות המשפט, משום שכתב האישום הוגש נגד דויטש ולא נגד החברה ומנהלה, ולפיכך אינן בגדר הוצאות בייצור הכנסה של החברה. מטרתן העיקרית של ההוצאות הייתה שמירה על חרותו של דויטש באופן אישי, ולא הוצאה של החברה לשם ייצור הכנסה או שמירה על הקיים. מאידך, טענה המערערת כי שמירה על שמו הטוב של דויטש היה ועודנו אינטרס ישיר של החברה, שכן הרשעה פלילית עלולה הייתה לפגוע גם בשמה הטוב והמוניטין של החברה, ועל כן יש לראות בדויטש ובתאגיד כישות משפטית אחת.

דחיית הערעור ע"י בית המשפט המחוזי מבוססת על העקרון לפיו אם פעולות מנהל החברה לא היו קשורות לפעילות החברה או שלא נעשו לשם שמירה על הקיים בחברה, אין להתיר את ניכוי ההוצאות, גם אם בפועל תוצאת המשפט עשויה להשפיע באופן כלשהו על החברה. סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מתיר לנישום לנכות מהכנסתו "הוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס, ולשם כך בלבד" והמקרה הנוכחי אינו נכנס תחת כנפי הסעיף. מעשיו של המערער נעשו לפני הקמת החברה ולכן אין מקום לקשור את ההוצאות המשפטיות שהוצאו לצורך ייצוגו, לחברה ולהוצאותיה. גם אם בעקיפין, הפגיעה במוניטין האישי של המערער גרמה לפגיעה עקיפה כלשהי במוניטין של החברה, הרי, שהפגיעה במוניטין האישי עלתה לאין ערוך על הפגיעה במוניטין של החברה.

כאשר הייעוץ המשפטי ניתן לגבי הפעילות השוטפת של העסק, אז הוא מהווה הוצאה פירותית המותרת בניכוי כהוצאה. כן מותרות בניכוי הוצאות ששולמו לעורך דין בנקיטת פעולות שיש בהן משום "שמירה על הקיים". במקרה דנן החברה לא הייתה רשאית לנכות את ההוצאות בגין ייצוגו של דויטש במשפט הפלילי.

חזרה למאמרים >