ועדת הכספים של הכנסת אישרה הוראת השעה לפיה, החל מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017, תתאפשר חלוקת דיבידנד לבעלי עניין, בכל החברות במשק, בשיעור מס סופי של 25% בלבד. אישור ההוראה העניק הזדמנות משתלמת במיוחד- מי זכאי להטבה? ובאילו תנאים יוכל לקבלה?

כללי

מיסוי דו-שלבי מתאר טכניקת חישוב מס החל על חברה ועל בעלי מניותיה לפיה רווחי החברה, עליהם משלמת החברה מס חברות, יחויבו במס פעם נוספת, בשלב השני, בעת חלוקתם כדיבידנדים לבעלי המניות באותה חברה.

חברות חוץ ממוסות גם הן בשיטה הדו- שלבית. הכנסות "חברת משלח יד זרה", ככלל, חברה זרה שלפחות 75% מהון מניותיה מוחזק בידי יחידים תושבי ישראל ושלפחות 50% מהם עוסקים ב"משלח יד מיוחד" כפי שהוגדר בתקנות, בגובה שיעור החזקתם של בעלי המניות הישראלים, ימוסו בישראל במיסוי דו שלבי.

הנחלת שיטת מיסוי זו בדין הישראלי הביאה לכדי תכנוני מס המהווים ניצול לרעה של השיטה, תוך הימנעות מחלוקת דיבידנדים ותשלום מס בגין חלוקתם. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב2017  ו-2018), התשע"ז-2016(להלן: החוק) נקבעו מספר תיקונים בפקודה(להלן: התיקונים) שמטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס מעין אלה.

 

  1. הוראת השעה והתניותיה

במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה, לתקופה קצובה, בין  ה-1/1/2017 לבין ה- 30/9/2017, לעניין סעיף 125ב(2)ו-ב(3)לפקודה(להלן: הוראת השעה). הוראת השעה קובעת שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד באם הנישום עונה על התנאים המחייבים, כדלהלן:

  • מקור הדיבידנד הינו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31/12/2016. לא יכללו בהטבה מקרים של הפחתת הון, חלוקת דיבידנד מתוך הון החברה באישור בימ"ש, או רווחי שיערוך, ההפרש שבין העלות ההיסטורית של הנכס, המחיר המקורי של נכס בזמן הרכישה או התשלום, לבין שוויו ההוגן בדו"ח הרווח והפסד או לקרן הון, אלא רווחים שחויבו במס חברות או מהכנסות פטורות ממס בלבד.
  • מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי, בעל עניין, מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה, או חברה משפחתית זכאית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודה שהנישום בה הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד.
  • החברה שילמה את ההכנסה מהדיבידנד המוטב לבעל המניות המהותי בתקופה האמורה לעיל(להלן: תקופת ההטבה). לעניין הוראת השעה בלבד, לא יראו בקיזוז ההכנסות מהדיבידנד המוטב כנגד אותו חלק מיתרת החובה או מדירה שהועמדה לשימושו של בעל המניות המהותי מקבל הדיבידנד, כהפרה של תנאי זה בהוראת השעה ויראו את הדיבידנד כמשולם על ידי החברה ובלבד שמקורה של יתרת החובה של בעל המניות המהותי היא במשיכות מהחברה לאחר תאריך 1/1/2013. מקום בו מקורה של יתרת החובה של בעל המניות המהותי היא במשיכות מהחברה לפני תאריך זה ישקול פקיד השומה האם יש מקום לחייב את בעל המניות בהכנסה מדיבידנד או ממשכורת לפי העניין בשנים שקדמו לשנת המס 2017. יודגש, כי על החברה המחלקת להעביר לפקיד השומה את ניכוי המס בגין ההכנסה מהדיבידנד המוטב בהתאם להוראות הפקודה והתקנות מכוחה.
  • סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין, בין השנים 2017-2019, למעט ההכנסות מדיבידנד, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו-2016, מאת החברה המחלקת. סוגי ההכנסות שיכללו בבדיקה הנ"ל לא יכללו הכנסות מדיבידנד, לרבות מהדיבידנד המוטב. הבדיקה האמורה לעיל לא תבוצע לגבי השנים בהן החברה מצויה בהליכי פירוק או שמקבל הדיבידנד המוטב חדל להיות בעל מניות מהותי בחברה המחלקת.
  • סעיף 121ב לפקודה קובע כי יחיד שהכנסתו החייבת, כהגדרתה באותו סעיף, עלתה בשנת המס 2017 על שש מאות וארבעים אלף ₪, יהיה חייב במס נוסף בשיעור של 3%, מס יסף. הדיבידנד לא ימוסה במס היסף וכן לא יכלל בחישוב הכנסה חייבת לעניין הסעיף.

 

 

חזרה למאמרים >