עו״ד טוביה יגר הינו מנהל מחלקת המיסים העקיפים, עבירות המס, ואיסור הלבנת ההוןהמאמר נכתב על ידי עו״ד טוביה יגר,  מנהל מחלקת מיסוי פלילי במשרד ברכה ושות׳

אושרה בכנסת הצעת החוק לצימצום השימוש במזומן

הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, אושרה אמש, בקריאה שניה ושלישית, על ידי מליאת הכנסת.

הצעת החוק, שהוגשה על ידי שר האוצר, משה כחלון, נועדה לסייע במאבק  בהון השחור, בפשיעה הכלכלית ובהלבנת הון.

החוק מהווה הלכה למעשה, יישום של המלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי ברשות מנכ"ל משרד רוה"מ לשעבר, הראל לוקר, כאשר קידום החקיקה בוצע בשיתוף של רשות המסים, משרד האוצר, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל, רשות ההגבלים העסקיים ומשרד ראש הממשלה.

ההון "השחור" בישראל, כך בהתאם לאומדנים שנערכו גורם לאובדן הכנסות של מיליארדי שקלים חדשים מדי שנה לקופת המדינה כאשר השימוש במזומן הוא ה"דלק" המניע אותה.

להלן, עיקרי הצעת החוק:

  1. הגבלת השימוש במזומןתוטל מגבלה של 11,000 ₪ (מחיר עסקה) על עסקאות במזומן ושר האוצר יוכל בשנה לאחר מכן, באישור ועדת חוקה להקטין את המגבלה ל- 6,000 ₪.
  2. הגבלת סכום העסקה בעסקאות מזומנים בין צדדים פרטיים, לסכום של עד 50,000 ₪ (מחיר עסקה). כעבור שנה, יהיה רשאי שר האוצר, באישור וועדת החוקה, להוריד את רף המגבלה בעסקאות בין צדדים פרטיים ל- 15,000 ₪. על פי הוראות החוק- בעסקאות שמחירן עולה על הרף שנקבע ניתן יהיה לשלם עד 10% ממחיר העסקאות במזומן, אך לא יותר מהסכום שנקבע כרף.
  3. חשוב לציין– מגבלות השימוש במזומן על עסקה לעוסק יחולו גם על שכר עבודה, הלוואה, תרומה ומתנה (מתנה במגבלה של 50 אלף). חריג למגבלות- תשלום במזומן בין קרובים, למעט שכר עבודה.
  4. הגבלת השימוש בשיקים – כידוע, שיקים סחירים משמשים תחליף למזומן, על כן, יחולו עליהם מגבלות דומות. בהתאם לחוק, לא ניתן יהיה לפרוע שיק שסכומו עולה על 10,000 ₪ שהוסב יותר מפעם אחת, ובתנאי שכל פרטי המסב/ נסב יפורטו. דהיינו כל "תופעת "גלגול השקים", כמעט ולא תתאפשר הלכה למעשה.
  5. איסור הוצאת שקים ללא רישום שם המוטב, וללא פרטי המסב בעת הסבה, דהיינו, תופעת השיקים ה"פתוחים" סופה לעבור מין העולם.

סנקציות

הפרת האיסור על ביצוע עסקאות במזומן מעל לסף שהוגדר, תיקבע כעבירה פלילית שבגינה יוטל קנס מנהלי או עיצום כספי לעוסק.

חלופות נדרשות בחוק לשימוש במזומן

כל עסקה מעל לסכום המגבלה תבוצע באמצעות שיקים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים.

תיירים

בנוגע לתיירים המבקרים בישראל, סכום המגבלה בעסקה בה תייר רוכש נכסים או שירותים מעוסק בישראל יהיה 55,000 ₪, דהיינו הקלה מסוימת של פי חמש מהסכום המותר הרגיל.

עסקאות מול הרש"פ

נקבע בהוראת שעה לשלוש שנים כי איסור השימוש במזומן לא יחול על עסקאות של אזרח ישראלי עם פלסטיני תושב השטחים. אולם חשוב לציין כי, במקרים בהם העסקה הינה בסכום העולה על 50,000 ₪ תחול חובת דיווח על הישראלי המבצע את העסקה לרשות לאיסור הלבנת הון.

מועד כניסת החוק לתוקפו

תחולת החוק היא מינואר 2019, יחד עם זאת, במהלך תשעת החודשים הראשונים, מכניסת החוק לתוקף, יינתנו למפירים אזהרות ורק לאחר מכן יחלו בהטלת הסנקציות כקבוע בחוק.

סיכום

חוק זה נועד על מנת:

  • למקסם את יכולת גביית המיסים מכלל אזרחי המדינה באשר הם.
  • לשמש ככלי "פיקוח" על תנועות כספים לשם מיגור "תופעת הפשיעה החמורה", בהתאם לרשויות החוק במדינה, שכן ידוע ששימוש במזומנים "מייתר את יכולת המעקב" אחר כלל הישויות.

לאור החוק החדש שייכנס לתוקפו, מומלץ לכל הגורמים אשר עשויים להיות מושפעים ממנו בטווח הקרוב להיוועץ עם משרדי עו"ד מקצועיים הבקיאים ברזי החוק.